NOTEBOOK

สร้างความเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของหน่วยงานและโรงเรียน ด้วยสมุดจดบันทึกที่แสดงถึงอัตตลักษณ์ของท่าน  
ให้เลือกตั้งแต่ 10-80 แผ่น ราคาพิเศษสุด พร้อมเย็บมุงหลังคาและเก็บเล่ม ทุกเล่ม