Coupon / Receipt

บิลเงินสด / ใบกำกับภาษี /  ใบเสร็จรับเงิน / บิลทุกประเภทถูกต้องตามหลักกรมสรรพากร / กระดาษต่อเนื่อง /

ตั๋ว / บัตรเข้างานต่างๆ / คูปองเงินสด / คูปองอาหาร / Gift Voucher